yellow shea butter crumbles

bulk yellow shea butter by better shea butter